PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, WYRÓWNYWANIA SZANS I PRAW CZŁOWIEKA

A
A

Otwarty konkurs ofert 2019 na realizację działań kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację działań kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert: 9 lipca 2019 roku do godziny 23:59.

Poświadczenie złożenia oferty zawierające sumę kontrolną wygenerowane z systemu witkac.pl. wraz z jednym egzemplarzem oferty w wersji papierowej należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 roku w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska: 14-17), ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 (stanowisko 7) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

 

W przypadku przesłania poświadczeń złożenia oferty wraz z jednym egzemplarzem oferty w wersji papierowej pocztą, o terminie złożenia poświadczenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 

UWAGA: Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

 

Link do Konkursu w Witkacu: https://witkac.pl/#/contest/view?id=10242

 

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

 

- w kwestiach merytorycznych: Krystian Kujda i Lidia Miszczuk, pok. 155, tel. 58 323 65 17, 58 323 65 51, mail: krystian.kujda@gdansk.gda.pl oraz Barbara Borowiak i Joanna Krupadziorow, tel. 58 526 80 09, mail: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl, joanna.krupadziorow@gdansk.gda.pl

- w kwestiach finansowych: Alina Kopicka, pok. 124, tel. 58 323 61 24, alina.kopicka@gdansk.gda.pl

 

 

Do pobrania:

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert (731.45 KB)

Karta oceny oferty (381.61 KB)

Karta oceny oferty z opisem kryteriów (398.5 KB)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (430.12 KB)

ZARZĄDZENIE NR 931-19 (79.38 KB)

 

Krystian Kujda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury