PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Powołanie Komisji konkursowejw celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

A
A

Na podstawie art. 32 ust.1 w zw. z art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920), w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) i Uchwałą nr XXIX/752/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania złożonych ofert w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT”, Działanie 5.2 „Aktywizacja zawodowa”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1737/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020 r., zwaną dalej „Komisją”

Do pobrania: 

ZARZĄDZENIE NR 31/21 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej (180.65 KB)