PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konkurs ofert na realizację zadań w roku 2019 i 2020 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2019 i 2020 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 2 oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3, art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2018 r., poz. 1492).  

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Wysokość środków, zaplanowanych na realizację zadań objętych konkursem w roku:

  • 2019 wynosi 615 100,00 zł
  • 2020 wynosi 215 000,00 zł

Oferty można składać do dnia 31 grudnia 2018 r do godz: 14:00.

UWAGA!

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert.

Poniżej lista zadań z linkami do odpowiednich naborów w systemie witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez system elektroniczny Witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papierowej do Ogłaszającego konkurs w terminie do 4 stycznia 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs). Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane przez osobę/ -y upoważnioną/ -e do reprezentacji Oferenta/ów. Do siedziby Ogłaszającego konkurs wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy dostarczyć w formie papierowej, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (decyduje wyłącznie data wpływu do siedziby Ogłaszającego konkurs) oświadczenie/a Oferenta/ów o niekaralności będące załącznikiem do zarządzenia o konkursie, które obowiązane są podpisać wszystkie osoby, upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów, zgodnie z przepisami, wynikającymi z dokumentu, określającego osobowość prawną (np. wszyscy członkowie zarządu) oraz osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz na podstawie innych dokumentów (np. prokurent, pełnomocnik).

BRAK ZŁOŻENIA POTWIERDZENIA WE WSKAZANYM W OGŁOSZENIU TERMINIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ.

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus:

 PO Zdrowie Publiczne i Sport:
Cel operacyjny: II.1. „Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie”.
Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.
Cel operacyjny: II.4. „Podniesienie jakości opieki medycznej”.

 PO Integracja Społeczna i Aktywizacja Obywatelska:
Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”
Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej”
Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”

 PO Edukacja:
Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”.
Cel operacyjny I.3. „ Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (NPZ): Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego
i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 (Program): Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego
w Gdańsku.

Lp.

nr zadań
z NPZ
w ramach celu operacyjnego 3/cel główny, cel szczegółowy
i nr zadań
z NPOZP

Nr zadania w Programie oraz opis zadania konkursowego

Kwota PLN

Termin

BENEFICJENCI

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja - podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

1.        

zadania 1.3, 1.5, 2.1, 2.7/ cel główny 2,  cel szczegółowy a zadanie 1, cel szczegółowy b zadanie 2

ZADANIE ROCZNE
 1.2
Promocja zdrowia psychicznego, w tym między innymi:
- 1.2.1 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości o prawidłowym rozwoju psychicznym, kształtowaniu osobowości, charakteru, budowaniu dojrzałości psychicznej.

- 1.2.2 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących psychospołecznych aspektów zdrowia.

- 1.2.3 Opracowanie i realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, depresji, prób samobójczych i innych trudności psychicznych.

- 1.2.4 Inicjowanie projektów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałającym dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 1.2.5 Opracowanie i wdrożenie pakietu działań mających na celu podniesienie poziomu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży przez kreowanie harmonijnego rozwoju, kształtowanie umiejętności i struktur psychicznych, umiejętności społecznych, podnoszenie odporności i poprawę funkcjonowania emocjonalnego.

- 1.2.6 Realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, szkole i w środowisku lokalnym.

- 1.2.7 Realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych dotyczących seksualności i jej znaczenia w życiu człowieka.


Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert


 

135 000

 

 

II-XII 2019


Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

2.        

zadania 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.13 / cel główny 1, cel szczegółowy b zadanie 2

ZADANIE WIELOLETNIE
1.6
 Prewencja zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych, w tym między innymi:
-  1.6.1 Inicjowanie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki zaburzeń adaptacyjno – rozwojowych.

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

120 000

2019 - 60 000

2020 - 60 000


II 2019-XII 2020

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:
ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

3.        

zadania 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10/ cel główny 1, cel szczegółowy e zadanie 2, cel szczegółowy b zadanie 1

ZADANIE WIELOLETNIE
1.10 Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym zaburzeń jedzenia, uzależnień od pornografii, seksu, hazardu, Internetu, gier komputerowych,
w tym między innymi:
-  1.10.1 Inicjowanie, wsparcie i realizacja projektów informacyjno-edukacyjnych oraz kampanii społecznych dotyczących zapobiegania uzależnieniom oraz zdrowotnych konsekwencji uzależnień behawioralnych.


Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert


 

120 000

2019 - 60 000

2020 - 60 000


II 2019-XII 2020

Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:
ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

4.        

zadania 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 / cel główny 1, cel szczegółowy e zadanie  2

ZADANIE ROCZNE
2.3 Organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu
, w tym między innymi:
- 2.3.1 objętych systemem edukacji.
- 2.3.2 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

80 100

 


 


II-XII 2019


Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska, dzieci i młodzież
w trudnościach
i kryzysach psychicznych oraz
z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni:

ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne
w Gdańsku.

5.        

zadania

 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12/ cel główny 1, cel szczegółowy b zadanie  2

ZADANIE WIELOLETNIE
 2.2 Prowadzenie kompleksowych działań interwencyjnych dla osób potrzebujących, ich rodzin i opiekunów oraz otoczenia, w tym między innymi:
-  2.2.1 Dotkniętych kryzysem psychicznym.
-  2.2.2 Zagrożonych samobójstwem lub po próbie samobójczej.
-  2.2.3 Z zaburzeniami afektywnymi, w tym z depresją.
-  2.2.4. Z zaburzeniami neurorozwojowymi.
-  2.2.5 Z zaburzeniami osobowości i zachowania.
-  2.2.6 Z zaburzeniami psychotycznymi.
-  2.2.7 Z zaburzeniami dementywnymi.
-  2.2.8. Z zaburzeniami nerwicowymi.
-  2.2.9. Uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem.
-  2.2.10. Ofiar przemocy oraz sprawców przemocy.
-  2.2.11. Innych, zgodnie z katalogiem zaburzeń psychicznych.

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

190 000

 

2019 – 95 000

2020 – 95 000
II 2019-XII 2020


Bezpośredni: mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni: ich rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Cel Szczegółowy 3 Programu: Integracja - utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości.

6.        

zadania 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.6, 2.13/ cel główny 1, cel szczegółowy c zadanie 2


ZADANIE ROCZNE
3.11 Wsparcie i realizacja programów skierowanych do rodzin i opiekunów osób z zburzeniami psychicznymi oraz ich otoczenia, w tym między innymi:
-  3.11.1 Realizacja działań służących zapobieganiu izolacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz opiekunów.
-  3.11.2 Podejmowanie działań w celu zapewnienia opiekunów prawnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wymagających pomocy w realizacji prac i obowiązków osobistych lub ubezwłasnowolnienia.

- 3.11.3 Inicjowanie, wsparcie i realizacja programów pomocy psychologicznej dla rodzin i opiekunów żyjących z osobą chorą przewlekle.


Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

 

 

85 000II-XII 2019

Bezpośredni:  rodziny, opiekunowie i otoczenie społeczne mieszkańców Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Pośredni: wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Cel Szczegółowy 4 Programu: Koordynacja i zarządzanie - zbudowanie systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

7.

zadania 1.3, 2.2, 2.7, 2.11/ cel główny 2, cel szczegółowy b zadanie 2

ZADANIE ROCZNE
4.4  Wspieranie działań edukacyjnych, podnoszenia wiedzy
i kompetencji oraz wsparcie (superwizja, szkolenia, programy edukacyjne) kadry podmiotów zaangażowanych w działania związane z ochroną zdrowia psychicznego (z obszaru ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, mieszkalnictwa, wymiaru sprawiedliwości, decydentów, środowisk naukowych, akademickich i innych).

Przejdź do generatora ofert
Przejdź do generatora ofert

 

100 000


II-XII 2019

Bezpośredni:  podmioty wykonujące zadania na rzecz osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi.Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań znajdują się w Załączniku nr 1 do Zarządzenia o konkursie.

Do pobrania:

I DOKUMENTACJA KONKURSOWA:


II PONADTO:

 

Osoby do kontaktu:

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

Wydział Rozwoju Społecznego

Referat Strategii i Programów Społecznych