PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Złoty jubielusz Towarzystwa Przyjaciół CMM

Złoty jubielusz Towarzystwa Przyjaciół CMM
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego, utworzone w 1958 roku, obchodzi w tym roku złoty jubileusz.
Dokładnie 50 lat temu miłośnicy i znawcy spraw morskich postawili sobie za cel utworzenie w Gdańsku muzeum morskiego. Zamiar ten, przy życzliwej pomocy ówczesnych władz miasta i województwa udało się zrealizować już w 1960 roku, kiedy w ramach struktur Muzeum Pomorskiego w Gdańsku powstał Dział Morski.
W 1962 roku agenda ta stała się samodzielnym muzeum z siedzibą w odbudowanym ze zniszczeń wojennych Żurawiu.
W 1972 roku Minister Kultury i Sztuki przyznał Muzeum rangę instytucji centralnej, a Towarzystwo Przyjaciół, pomimo osiągnięcia celu statutowego, nie zaprzestało działalności, stawiając sobie za kolejny cel pomoc CMM w uzyskaniu statusu muzeum narodowego.

Towarzystwo może pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i jego popularyzacji. Sprawuje opiekę nad Muzeum Latarnictwa Morskiego w Rozewiu. Adaptowało też z własnych środków i udostępniło do zwiedzania pomieszczenia dawnej maszynowni parowej oraz piekarni, funkcjonujących przy tamtejszej latarni morskiej do początków XX w.
Wydaje publikacje o zabytkowych latarniach morskich w Polsce, a w czterech z nich organizuje ruch turystyczny. Towarzystwo zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim. Wspiera działalność naszego Muzeum oraz działa na rzecz zachowania innych obiektów dziedzictwa morskiego.