Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową w Gdańsku przy ul.Pólnicy.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji WUiA-V.6730.412-11.2019.EJ.431440 z dnia 01.07.2020r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową w Gdańsku przy ul.Pólnicy na dz. nr 259/5, 259/6, 258/11, z dojazdem na dz. nr 258/40 i 258/36 obręb 049 wraz z urządzeniami budowlanymi.

 

                                                                                                

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 31.07.2020r.

 

 

 

 

Elżbieta Jasiak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz