PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego z usługami zakwaterowania turystycznego oraz usługami handlu i drobnego rzemiosła nieuciążliwego, z podziemną halą garażową przy ul. Gałczyńskiego 2 w Gdańsku

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 6.09.2021 r. postanowienia o zawieszeniu z urzędu, do dnia 10 grudnia 2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego z usługami zakwaterowania turystycznego oraz usługami handlu i drobnego rzemiosła nieuciążliwego, z podziemną halą garażową, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie obejmującym część działek nr 70, 69/56, 71/11 obręb 045 przy ul. Gałczyńskiego 2 w Gdańsku. Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią postanowienia w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 455, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem tel. (58) 32-36-455.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 10.09.2021 r.

Ewa Pomorska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa