PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w rejonie ulicy Chłopskiej w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293 z późniejszymi zmianami)
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Anny Oleksiewicz zam. w Gdańsku przy ul.Burzyńskiego 6c/18 z dnia 20.10.2021r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia 0,01MPa w rejonie ulicy Chłopskiej w Gdańsku na terenie działek nr 339/1, 339/5 obręb 015.

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się publicznego ogłoszenia.

Jacek Sokół (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa