Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w rejonie ul. Bądkowskiego 1 w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

         Stosownie do art. 49a, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

        Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia,

że w dniu 21 lipca 2020 r. na wniosek KAMARO Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 213, z dnia 16 stycznia 2020 r., nr rejestru RPW/20039/2020, uzupełniony w dniu 04 marca 2020 r. pismem nr rejestru RPW/104552/2020, stosownie do przepisów art. 106 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293) przedstawił do uzgodnienia, projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na częściowej rozbiórce, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku biurowo-usługowo-technicznego i zmianie jego sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną z częścią biurową z pozostawieniem funkcji technicznych, z jednoczesną realizacją dwóch podziemnych kondygnacji garażowych na terenie obejmującym działki nr: 328/1, 328/3, 328/4, 328/5 i 332/4 obr. 65 położone w rejonie ul. Bądkowskiego 1 w Gdańsku, likwidacją części układu drogowego w granicach działki nr 328/4 obr. 65 i przeniesieniem istniejącej stacji transformatorowej z działki nr 328/1 obr. 65 na działkę nr 328/5 obr. 65.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 23 lipca 2020 r.

Liliana Woźniak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz