Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie w sprawie inwestycji w Gdańsku przy ul. Pólnicy

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wystąpieniu do Gdańskiego Zarządu Dróg Zieleni oraz do gestorów sieci

po opinie dotyczące możliwości realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną 

przy ul. Pólnicy w Gdańsku na dz. nr 259/5, 259/6, 258/11, 258/40 obręb 049.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 12.02.2020r

Elżbieta Jasiak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz