PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzania Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w Mieście Gdańsku

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzania Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w Mieście Gdańsku
Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały Nr XXXI/873/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2008 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Stosownie do art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały Nr XXXI/873/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.2008 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania Strategicznego Programu Transportowego Dzielnicy Południe w mieście Gdańsku

1. Opracowanie obejmuje północną część dzielnicy urbanistycznej Południe, ograniczoną od wschodu ul. Trakt św. Wojciecha, od północy ul. Armii Krajowej z wyłączeniem Biskupiej Górki, następnie ul. Nowolipie i Rakoczego do Sądu Rejonowego włącznie, następnie podnóżem skarpy na Morenie i ul. Myśliwską, następnie zachodnią granicą osiedli przy ul. Zacnej i Szczodrej i dawną trasą kolei do Kokoszek, od zachodu Obwodnicą Trójmiasta i granicą miasta Gdańska do końca zabudowań wsi Kowale, od południa granicą miasta, a następnie linią prowadzącą na południe od osiedla Kolorowe i dalej doliną Potoku Oruńskiego do Traktu św. Wojciecha.

2. Przedmiotem opracowania będzie wybór i ustalenie kolejności realizacji elementów układu transportowego planowanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (Uchwała nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 r.) oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W/w zasady realizacji mają być skorelowane z przewidywanymi środkami możliwymi do przeznaczenia na ten cel, optymalizować uzyskiwane efekty ruchowe i funkcjonalne, ograniczać środowiskowe skutki realizacji inwestycji na podstawie prognozy oddziaływania na środowisko skutków ich realizacji.

3. Opracowanie będzie dotyczyć: ważniejszych ulic lokalnych, ulic klas zbiorczej i wyższych wraz z węzłami, skrzyżowaniami, liniami tramwajowymi, węzłami przesiadkowymi, najważniejszych ciągów pieszych i rowerowych poza ulicami

4. Opracowanie obejmie okres 7 lat od roku 2013 do roku 2020.
Poprzedza go okres obowiązywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013 (Uchwała nr XXX/833/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 listopada 2008 roku), w którym planowane inwestycje transportowe zawarte są w programie operacyjnym nr 14 - Gdańsk szerokiej drogi.
W obszarze opracowania w/w program przewiduje realizację:

  • Przebudowy ulicy Łostowickiej (zał. nr 3 poz. 54 Uchwały XXX/833/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.11.2008 r.) ,
  • Budowy ulicy Nowej Łódzkiej (zał. nr 3 poz. 55 Uchwały XXX/833/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.11.2008 r.) ,
  • Przebudowy ul. Jabłoniowej na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Warszawskiej z węzłem Trasy W-Z (zał. nr 3 poz. 56 Uchwały XXX/833/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.11.2008r.) ,
  • Budowy Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska (zał. nr 3 poz. 57 Uchwały XXX/833/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.11.2008 r.)
  • Przedłużenia ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Cienistej do ul. Małomiejskiej (trasa P-P) (zał. nr 3 poz. 58 Uchwały XXX/833/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.11.2008 r.)

5. Dokumenty, o których mowa:

  • w punkcie 2 - są dostępne do wglądu na stronach internetowych: Studium - www.BRG.GDA.pl/studium.htm, plany miejscowe - www.gdansk.pl/architektura oraz w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 
  • w punkcie 4 są dostępne do wglądu na stronie internetowej https://www.gdansk.pl/samorzad,637.html oraz w Wydziale Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego, budynek Ka5 ul. Kartuska 5 IV piętro pok.413a

6. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w programu transportowego w terminie do dnia 13 lutego 2009 r.

7. Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawi się bez rozpatrzenia.

8. Wnioski należy składać na piśmie na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk ,

lub ustnie do protokołu spisanego w Biurze Rozwoju Gdańska, adres j/w,
lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
brg@brg.gda.pl

9. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku czyli proponowane elementy wraz z kolejnością - graficznie (na mapie) lub opisowo w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację.

10. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent miasta Gdańska.


Rozdzielnik:
1. Wojewoda Pomorski,
2. Zarząd Województwa Pomorskiego,
3. Zarząd Dróg i Zieleni,
4. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
6. gmina Kolbudy,
7. gmina Pruszcz Gdański,
8. Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna,
9. Gdańskie Melioracje Sp z o.o.,
10. Energa Operator SA,
11. Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
12. Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska,
13. Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
14. Wydział Programów Rozwojowych UM w Gdańsku,
15. Wydawnictwo Sonic ul. Cumowników 46 80-299 Gdańsk redakcja@dzielnica.pl
16. North Press Michał Dzióbek ul. Wassowskiego 12 80-225 Gdańsk, sekretarz redakcji Piotr Rymsza p.rymsza@twojagazeta.pl,
17. Urząd Miejski w Gdańsku Biuro Prasowe ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803, redaktor prowadzący Dariusz Wołodźko d.wolodzko@gdansk.gda.pl
18. Dzwonek Jasieński www.dzwonek.wmarzec.sisco.com.pl, dzwonek-jasienski@poczta.wp.pl
19. www.ujescisko.com
20. www.mojeosiedle.p l
21. www.mojradny.pl
22. www.trojmiasto.pl

Plik do pobrania: