Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wystąpieniu po opinie w sprawie budowy budynku wielorodzinnego z usługami al. gen. J. Hallera w Gdańsku

A
A
Data publikacji: 11 kwietnia 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. Dz.U. poz.2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wystąpieniu do Wydziału Środowiska, do Gdańskiego Zarządu Dróg Zieleni oraz do gestorów sieci po opinie dotyczące możliwości realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz halą garażową wraz z urządzeniami budowlanymi w Gdańsku przy al. gen. J. Hallera 169 na dz. nr 454 obręb 044 .

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 11.04.2019r

Elżbieta Jasiak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz