Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:„Budowa drogi dojazdowej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Gdańsku – km:0+000.00-km:0+135.16.” ul. Olchowa, Gdańsk.

A
A

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. poz.2096 z 2018r.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. z 2018r. Dz.U. poz. 1474 z póź.zmn.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 13.08.2019r. decyzji nr WUiA-V.6740.830-3.2019.AB.179004 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:„Budowa drogi dojazdowej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Gdańsku – km:0+000.00-km:0+135.16.”

Inwestycją objęto następujące nieruchomości: obr. 063 dz. nr 292, 293/1, 294/3, 291/1, 291/2, 283/1, 290, 286/1, 283/3, 281/1, 281/2, 283/4, 289/3, 289/11, 289/23, 279 i 294/10.

Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren projektowanego pasa drogowego ulicy dojazdowej tj. ul. Olchowa: Województwo pomorskie, Gmina Gdańsk:

obręb 063 : dz. nr 291/3 (291/2) , 283/1, 290, 286/4 (286/1) , 283/3, 281/1

Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury oraz dróg

innej kategorii: Województwo pomorskie, Gmina Gdańsk:

obręb 063: dz. nr 292, 291/1, 293/1, 294/3, 289/3, 289/11, 289/23, 279, 283/4, 281/2, 294/10.

Uwaga: w nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków - pok. nr 450 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

Anna Białecka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz