Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz towarzyszących obiektów budowlanych przy ul. Sąsiedzkiej w Gdańsku.

A
A

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1405 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-IV.6740.2-8.2019.PE.186960 z dnia 7.08.2019 r., zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę nr WUiA-IV.6740.2-4.2019.PE.2132 z dnia 27.03.2019 r., zatwierdzającej projekt budowlany zamienny i udzielającej Kallisto 22 Sp. z o.o., z siedzibą przy   ul. Ludwinowskiej 7 w Krakowie, pozwolenia na budowę budynku hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową oraz towarzyszących obiektów budowlanych: budynku portierni, zbiornika p.poż., pompowni p.poż., pylonu reklamowego, wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 268/40 obręb 025 (Firoga) przy ul. Sąsiedzkiej w Gdańsku.

 

 

 

 

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w pokoju nr 455 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

 

Ewa Pomorska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych