Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową, usługami w parterze wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. mjr Mieczysława Słabego 4 na działce nr 22/27 obręb 027.

A
A
Data publikacji: 15 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49a, art. 123, art. 97 § 2, art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz.2096) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm)

 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA-IV.6730.313-12.2018.G.308964 z dnia 10.04.2019 r.  w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową, usługami w parterze wraz z infrastrukturą techniczną, po rozbiórce obecnego zainwestowania, w Gdańsku przy ul. mjr Mieczysława Słabego 4 na działce nr 22/27 obręb 027

 

 

Informacje dotyczące treści decyzji można uzyskać w pokoju 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº ).

 

Pouczenie : Informuje się, że zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 15.04.2019 r.

Anna Gargula (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych