Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, ul. Kielnieńska w Gdańsku

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia, że w dniu 12.05.2020r. została wydana  decyzja nr WUiA .V. 6733.15-4.2020.NA.64812 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie  sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 51 obr. 001- ul. Kielnieńska  w Gdańsku.

         W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji zamieszczonej w załączeniu.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 18.05.2020r.

 

dec. Kielnienska (1.33 MB)

Danuta Matuszak-Fiutak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa