Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku hali produkcyjno-magazynowej na działce nr 509/41 obręb 035 przy ul. Geodetów w Gdańsku.

A
A
Data publikacji: 16 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405),

 

Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji nr WUiA-IV.6740.72-3.2019.PE.21560 z dnia 3.04.2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Kokoszki Prefabrykacja S.A., z siedzibą przy ul. Budowlanych 54A w Gdańsku, pozwolenia na budowę budynku hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem administracyjno-higienicznosanitarnym, wraz z kontenerową trafostacją, kotłownią i sprężarkownią, węzłem betoniarskim z silosami na cement, wewnętrznym układem drogowym z miejscami parkingowymi, placami składowymi, zasiekami na kruszywo, zbiornikiem podziemnym na wodę technologiczną oraz towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, elektryczną), na działce nr 509/41 obręb 035 przy ul. Geodetów w Gdańsku.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 455 w godzinach przyjęć interesantów (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i  od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº).

Ewa Pomorska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych