PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu w istniejącym budynku usługowym na gabinet stomatologiczny przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego 9 w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 14.07.2021 r. decyzji nr WUiA-IV.6730.72-3.2021.PE.103701 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu w istniejącym budynku usługowym na gabinet stomatologiczny, na terenie działki nr 113 obr. 033 przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego 9 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 455, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem tel. (58) 32-36-455.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 20.07.2021 r.

Ewa Pomorska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa