Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg, ul.Skarpowa w Gdańsku.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam o wydaniu w dniu 24 grudnia 2018 r. decyzji nr WUiA.V.6733.130-4.2018.LW.389062 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci wodociągowej DN 100 mm wraz z przyłączami w ulicy Skarpowej w Gdańsku, w granicach działek nr: 1, 29, 130, 131, 319, 334, 341 obr. 78 oraz działki nr 160/1 obr. 79.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z w/w decyzją w terminie 14 dni od daty dokonania obwieszczenia, w pokoju nr 458  tel. 58 323 64 58  w godzinach pracy tut. Urzędu t. j. poniedziałki w godzinach 800÷1600, środy 800÷1700, czwartki 800÷900 i 1400÷1600  oraz piątki 800÷1500, we wtorki nie ma przyjęć klientów.

Pouczenie:

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, począwszy od dnia 25 stycznia 2019 r.