Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w rejonie ul. Chrobrego, Pstrowskiego, Grudziądzkiej w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6733.32-6.2020.EJ.130492 z dnia 23.07.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie skrzyżowania ulic B. Chrobrego, Pstrowskiego oraz Ciołkowskiego wraz z przebudową ulicy B. Chrobrego i przebudowie skrzyżowania ulic B. Chrobrego, Grudziądzkiej oraz Leszczyńskich w Gdańsku na dz. nr: 376, 263,251/14, 251/30 w obrębie 0033 i na dz. nr45 i 1180 w obrębie 0043.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w załączeniu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 27.07.2020r.

decyzja_ul. B. Chrobrego (1.19 MB)

Elżbieta Jasiak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz