Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hangaru na potrzeby lotnictwa ogólnego z drogą kołowania, płytą postojową, drogą techniczno-patrolową wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. Słowackiego 200 w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że wydano następującą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

nr WUiA-IV.6733.13-9.2019.BM.50607 z dnia 7.05.2019r. dla inwestycji polegającej na budowie hangaru na potrzeby lotnictwa ogólnego z drogą kołowania, płytą postojową, drogą techniczno-patrolową wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 127, 128 i 129 obręb 25 położonych przy ul. Słowackiego 200 w Gdańsku.

 

 

        Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miejskim, w pokoju 438 w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w środy w godz. 8.00-17.00, czwartki w godz. 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz piątki w godz. 8.00-15.00.

Od tej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 16.05.2019r.

 

Barbara Mosakowska-Kalica (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury