Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Radarowej w Gdańsku.

A
A

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-IV.6733.21-4.2020.BM.107601 z dnia 28.04.2020r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wraz z przyłączami na terenie działek nr 474/2, 478, 475, 477, 479, 480, 482, 483/1, 483/2 obręb 003 przy ul. Radarowej w Gdańsku.

 

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji zamieszczonej w załączeniu.

Załącznik: skan decyzji GIWK ul.Radarowa (1.08 MB)

 

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 18.05.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Mosakowska-Kalica (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury