PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki nad Potokiem Oliwskim, przy ul. Pomorskiej 94.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 293),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, z siedzibą przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk, została wydana w dniu 16.02.2021 r. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki nad Potokiem Oliwskim, pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94, wraz z dowiązaniami do ciągów pieszych i schodami terenowymi (po rozbiórce istniejącej kładki i schodów), na działkach nr 20 i 21/10 obręb 015 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 455, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem tel. (58) 32-36-455.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 19.02.2021 r.

Ewa Pomorska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa