Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce nr 565 obręb 035 w ulicy Osiedlowej w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1945 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. , decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: WUiA-IV.6733.86-5. 2019. DF.271892 polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce nr 565 obręb 035 w ulicy Osiedlowej w Gdańsku, w związku z realizacją zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o numerach 373/1, 373/24 i 373/9 obręb 035.

 

 

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 449 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz w piątki 8.00-15.00 (we wtorki nie ma przyjęć klientów), a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 08.01.2020 r.

Danuta Matuszak-Fiutak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych