Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Lenartowicza w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293 z późn.zm.)

 

 PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-VI.6733.68-4.2020.IRP.202471
z dnia 27.07.2020r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 500 mm i budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 300 mm działka nr 11 obręb 0251 ul. Lenartowicza w Gdańsku.

 

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji zamieszczonej w załączeniu: ul. Lenartowicza cel publiczny sieć kan. sanit. (2.58 MB)

 

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Rozwadowska-Piotrowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz