Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci wodociągowej zlokalizowanych w Gdańsku w rejonie od ul. Kołobrzeskiej do ul. M. Beniowskiego

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr:WUiA-IV.6733.1-4.2020.DF.6749 z dnia 19 maja 2020 r., polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej zlokalizowanych w:

· ul. Słupskiej - działka nr 115 obręb 019

· ul. Arkońskiej - działka nr 81 i nr 107 obręb 019

· ul. Szczecińskiej - działka nr 61/1 obręb 019

· ul. Lęborskiej - działka nr 60/2 obręb 019, nr 217 i nr 218/7 obręb 020

· ul. Kołobrzeskiej - działka nr 80/1 obręb 019, nr 241/1 obręb 020

· ul. Śląskiej - działka nr 141/2 obręb 020

· ul. Beniowskiego - działka nr 160/3 obręb 016

· ul. Bora-Komorowskiego - działka nr 1/3 obręb 020

· ul. Mściwoja II - działka nr 205 obręb 016

zasilającej budynki usługowe oraz mieszkalne jedno-i wielorodzinne, usytuowane przy w/w ulicach w Gdańsku.

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji zamieszczonej w załączeniu.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 21 maja 2020 r.

 

ul. Słpska, Arkońska i inne siec wodoc dec ulicp tekst (1.26 MB)

ul. Słpska, Arkońska i inne siec wodoc dec ulicp zał graf-cz1 (380.37 KB)

ul. Słpska, Arkońska i inne siec wodoc dec ulicp zał graf-cz 2 (345.93 KB)

Danuta Matuszak-Fiutak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa