PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego obejmującego realizację parku wypoczynkowo – rekreacyjnego ul. Piecewskiej w Gdańsku.

A
A

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z 49a, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.256 z
późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.293)
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że w dniu 1 lutego 2021 r. na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, z dnia 3 grudnia 2020 r., nr rejestru RPW/466722/2020, wycofany w dniu 1 lutego 2021 r., nr rejestru RPW/50202/2021, wydana została decyzja nr WUiA.V.6733.132-3.2020.LW.4667222 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego obejmującego realizację parku wypoczynkowo – rekreacyjnego w granicach działek nr: 80/2 i 81/1 obr. 052 położonych przy ul. Piecewskiej w Gdańsku, obejmującego zagospodarowanie terenu z zachowaniem istniejącej zieleni wysokiej i niskiej w celu utworzenia parku sąsiedzkiego z placem zabaw, utworzenie strefy wypoczynkowej z elementami siłowni, małej architektury z elementami wody, układem nawierzchni pieszych, oświetleniem i monitoringiem.
W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji po wcześniejszym umówieniu terminu z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod numerem telefonu 58 32 36 458
Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 18.02.2021 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
mgr inż. arch. Izabela Jagodzińska
KIEROWNIK
REFERATU ARCHITEKTURY-OLIWA
(podpis elektroniczny)

Liliana Woźniak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz