Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych J6-J10, F1-F8, G1-G4 z halami garażowymi, garaży A1 i A2,wraz z infrastrukturą, murków oporowych i palisady przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku.

A
A

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283)

Prezydent Miasta Gdańska

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 18.05.2020r. decyzji nr WUiA.V.6740.1802-4.2019.AB.387092 o udzieleniu pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych J6-J10 z halami garażowymi, budynków mieszkalnych wielorodzinnych F1-F8 z halami garażowymi, budynków mieszkalnych wielorodzinnych G1-G4 z halami garażowymi, garaży A1 i A2,układu komunikacyjnego (drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki), sieci i przyłączy wodociągowych, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, murków oporowych, palisady, zewnętrznej instalacji oświetleniowej na dz. nr 265/30 obr. 48 przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku.

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji zamieszczonej w załączeniu do obwieszczenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz uzyskać informację o dokumentacji w sprawie pod numerem tel. 058 3236452.

 

decyzja pdf (1) (1.23 MB)

Anna Białecka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz