Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nowej instalacji odzysku par benzyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz istniejącej pompowni przy ul. Elbląskiej 135 w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

        Stosownie do art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 2783 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zmianami),  

 

Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 27.07.2020r. decyzji nr WUiA.VI.6740.501-5.2020.AMK.143028 o pozwoleniu na budowę nowej instalacji odzysku par benzyn VRU III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz istniejącej pompowni  na terenie nieruchomości  w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135 dz. 75/66 , 129/3 i 130/2 obr. 300.

 

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58-3236460, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w kancelarii w godzinach pracy tut. Urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Anna Kolas (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury