PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Kołobrzeskiej 16/18 w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami),

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, o wydaniu w dniu 23.04.2021 r. decyzji nr WUiA-IV. 6730.111-5.2020.PE.181903 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, na działkach nr 197, 204, 207 obręb 019 przy ul. Kołobrzeskiej 16/18 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 455, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem tel. (58) 32-36-455.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 30.04.2021 r.

Ewa Pomorska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa