Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej przy ul. Droszyńskiego 24 w Gdańsku.

A
A

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 poz. 1405)

 

Prezydent Miasta Gdańska

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-IV-6740.652-4.2019.JAG.138285 z dnia 05.07.2019r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej TORUS Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 415 w Gdańsku pozwolenia na budowę budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną: instalacją wodociągową, instalacją kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z dwoma zbiornikami retencyjnymi, instalacją elektroenergetyczną i telekomunikacyjną, zewnętrznym agregatem prądotwórczym oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej, na terenie działki nr 29/6 obręb 019 przy ul. Droszyńskiego 24 w Gdańsku.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w pokoju nr 439 w poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i  od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº (we wtorki nie ma przyjęć klientów).