Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej SN w rejonie ulicy Grzybowej.
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej SN w rejonie ulicy Grzybowej.

A
A

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.503)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek Pani Andżeliki Makurat i Pana Sławomira Kirko z dnia 06.04.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej SN w rejonie  ulicy Grzybowej w Gdańsku (działki nr 513/5 obr. 024, 152, 153/13 obr. 035).

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się publicznego ogłoszenia.

 

Jacek Sokół (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa