PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża.

A
A

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z dnia 13.12.2021r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku na terenie działek Nr 35/4 obr. 018, 15/2, 15/10, 15/12, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/26, 32/2, 37, 39, 40, 41, 43/8, 43/9, 46, 49, 51, 52, 95 obr. 021

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się publicznego ogłoszenia.

Jacek Sokół (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa