PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Tysiąclecia w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 293),
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu na wniosek Inwestora: Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kartuskiej 201, 80-122 Gdańsk, z dnia 21.12.2020 r., nr rejestru RPW/487760/2020, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 412/4 i 449/68 obręb 015,
w ul. Tysiąclecia w Gdańsku.

Informacje o inwestycji strony postępowania administracyjnego mogą uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. (58) 32-36-455, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 14.01.2021 r.

Ewa Pomorska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa