PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w ul. Karsińskiej w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z dnia 09.03.2021r w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w ul. Karsińskiej w Gdańsku – działka nr 332/8 obręb 036.

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art.49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się publicznego ogłoszenia.

Jacek Sokół (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa