Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wdzydzkiej w Gdańsku.

A
A

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1945 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PE, na działce nr 321/5 obręb 036 w ulicy Wdzydzkiej w Gdańsku

                                                                                                  

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 449 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów), a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 8 sierpnia 2019 r.

 

Danuta Matuszak-Fiutak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Decyzji Administracyjnych