Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dla budynku handlowo-usługowego przy ul. Spacerowej w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku handlowo-usługowego na działkach nr 459/11, 484/20, 485/23, 485/28, 485/29, 493/10, 493/11, 495/1, 496, 497, 499/10, 499/11, 500/8, 501/11 obręb 001 przy ul. Spacerowej w Gdańsku.

 

 

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 455, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty.

 

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 18 maja 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Mosakowska-Kalica (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury