PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki nad Potokiem Oliwskim, pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 293),
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu na wniosek Inwestora: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, z siedzibą przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk, z dnia 10.12.2020 r., nr rejestru RPW/475691/2020, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kładki nad Potokiem Oliwskim, pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94, wraz z
dowiązaniami do ciągów pieszych i schodami terenowymi (po rozbiórce istniejącej kładki i schodów), na działkach nr 20 i 21/10 obręb 015 w Gdańsku.

Informacje o inwestycji strony postępowania administracyjnego mogą uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. (58) 32-36-455, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, przez platformę e-PUAP lub bezpośrednio w kancelarii tut. Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 12.01.2021 r.

Ewa Pomorska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa