Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży kratowej o wysokości do 37 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska SA przy ul. Piastowskiej w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.293 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora z dnia 28.02.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży kratowej o wysokości do 37 m wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska SA : (59135N!)_GGD_GDAŃSK_PIASTOWSKA 108, na fragmencie działki nr 22/1 obręb 017 przy ul. Piastowskiej w Gdańsku

 

 

Informacje o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem tel.58 3236499.

Na podstawie art. 15zzzzzn pkt.2) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  poz. 374, 567 i 568) , zmienionej art. 73 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U z 2020r. poz.  6950) istnieje możliwość udostępnienia akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.

Strony  mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty lub przez platformę e-PUAP, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

W związku z  wprowadzeniem z dniem 13.03.2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 433)  w tut. organie wyłączono  z dniem 16.03.2020r. bezpośrednią obsługę interesantów.

 

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 18 maja 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Grochecka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury