Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dwóch odcinków magistral wodociągowych oraz likwidacji odcinków istniejących zlokalizowanych przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania, na wniosek spółki SEA PARK Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 9A w Gdańsku z dnia 17.07.2020r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dwóch odcinków magistral wodociągowych o średnicy 600mm o długości 130m- ETAP I i 117m- ETAP II oraz likwidacji odcinków istniejących zlokalizowanych, na terenie działek nr 31/13, 31/14, 35/1 obr. 018 oraz 62/43, 62/44, 62/48, 62/49, 62/51, 62/52 obr. 021 przy ul. Czarny Dwór w Gdańsku.

 

 

 

Informacje o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 58 323 64 83.

Strony  mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty lub przez platformę e-PUAP, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 29.07.2020 r.

 

Katarzyna Wińska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa