Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, ul. Borkowska w Gdańsku.

A
A
Data publikacji: 10 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej biegnącej w poprzek Obwodnicy Południowej w rejonie ul. Borkowskiej w Gdańsku na dz. nr 29/1, dz. nr 29/2, dz. nr 25/4 i dz. nr 20 obr. 324S, realizowanej w ramach zadania „Odprowadzenie ścieków z miejscowości Rotmanka, Juszkowo i fragmentu miejscowości Straszyn w gminie Pruszcz Gdański do gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej”,

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 455 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia.

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.08.04.2019r.

Aurelia Nagórska-Makara (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz