Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wodociąg ul.Letnicka w Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam, że

z wniosku Spółki Akcyjnej ATAL z siedzibą w Cieszynie przy ul. Stawowej 27, reprezentowanej przez Roberta Janaś zam. w Żukowie, z dnia 23 stycznia 2019 r., nr rejestru RPW/25180/2019, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej na odcinku w granicach działek nr: 40 obr. 46 i 10/5 obr. 59 stanowiących działki drogowe ul. Letnickiej w Gdańsku.

      W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w terminie 14 dni od daty dokonania obwieszczenia, w pokoju nr 458  tel. 58 323 64 58  w godzinach pracy tut. Urzędu t. j. poniedziałki w godzinach 800÷1600, środy 800÷1700, czwartki 800÷900 i 1400÷1600  oraz piątki 800÷1500, we wtorki nie ma przyjęć klientów, począwszy od dnia 06 lutego 2019 r.

Pouczenie:

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t. j. od 21.02.2019 r.

Liliana Woźniak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz