Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ul. Zakopiańska Gdańsku

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam, że

z wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, reprezentowanej przez Mateusza Muchewicza zam. w Rumii, z dnia 17 stycznia 2019 r., nr rejestru RPW/20133/2019, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę ulicy Zakopiańskiej, na odcinku od ul. Bema do ul. Kartuskiej w Gdańsku wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - w granicach działek nr: 249/2, 226/3, 235/6, 237/8, 242/2,  250/36, 319, 320/1, 330/14, 335/1, 337/1, 337/2, 339, 341, 342, 350/8, 350/22, 358/3, 388/3, 404, 413/10, 414, 422/13, 422/19 obr. 78 oraz 473/7 obr. 79.

      W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w terminie 14 dni od daty dokonania obwieszczenia, w pokoju nr 458  tel. 58 323 64 58  w godzinach pracy tut. Urzędu t. j. poniedziałki w godzinach 800÷1600, środy 800÷1700, czwartki 800÷900 i 1400÷1600  oraz piątki 800÷1500, we wtorki nie ma przyjęć klientów, począwszy od dnia 06 lutego 2019 r.

Pouczenie:

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t. j. od 23.02.2019 r.

Liliana Woźniak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz