Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ul. Skarpowa w Gdańsku.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam, że z wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, reprezentowanej przez Krzysztofa Dudka zam. w Gdańsku, z dnia 29 listopada 2018 r., nr rejestru RPW/407487/2018, uzupełnionego w dniu 17 grudnia 2018 r. pismem nr rejestru RPW/427498/2018, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę kanalizacji deszczowej na odcinku w granicach działki nr 29 obr. 78 stanowiącej działkę drogową ul. Skarpowej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w terminie 14 dni od daty dokonania obwieszczenia (począwszy od dnia 10 stycznia 2019 r.), w pokoju nr 458  tel. 58 323 64 58  w godzinach pracy tut. Urzędu t. j. poniedziałki w godzinach 800÷1600, środy 800÷1700, czwartki 800÷900 i 1400÷1600  oraz piątki 800÷1500, we wtorki nie ma przyjęć klientów.

Pouczenie:

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t. j. od 25.01.2019 r.