Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa samoobsługowej wieży telekomunikacyjnej z urządzeniami teletechnicznymi i drogi dojazdowej, ul. Nad Starą Radunią w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S. A. nr 32675 Gdańsk – samoobsługowej wieży telekomunikacyjnej z urządzeniami teletechnicznymi na terenie działki nr 270/1, obręb nr 124, i drogi dojazdowej na działce nr 130/2, obręb nr 124, przy ul. Nad Starą Radunią w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58-3236454, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wyłącznie za pośrednictwem poczty.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Katarzyna Minkiewicz (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Śródmieście