Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa w drodze publicznej Alei Zwycięstwa wiaty przystankowej - przystanek:”Centrum Onkologii”/nr 1913/ kierunek: Jaworzniaków.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie w drodze publicznej Alei Zwycięstwa wiaty przystankowej na dz. nr 628/9 w obrębie 0055 w Gdańsku w ramach zadania „Budowa nowych wiat przystankowych na terenie Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej- etap IVA- część nr 2 Al. Zwycięstwa /przystanek:”Centrum Onkologii”/nr 1913/ kierunek: Jaworzniaków.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 32 36 445, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 20.05.2020r.

Elżbieta Jasiak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz