PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci ciepłowniczej DN600 w rejonie ulicy Powstańców Warszawskich - na odcinku od Beethovena do ulicy Schuberta w Gdańsku

A
A

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam, że

z wniosku Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o .o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Białej 1B, reprezentowanego przez Przemysława Dagil „PROJEKTOWANIE” z siedzibą w Gdańsku, z dnia 20 grudnia 2021 r., nr rejestru RPW/453398456257/2021, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci ciepłowniczej DN600 w rejonie ulicy Powstańców Warszawskich, na odcinku od Beethovena do ulicy Schuberta w Gdańsku – o przebiegu w granicach działek nr: 556/1, 555/1, 554/3, 132/3, 94/1 i 132/2 obr. 064.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 14 stycznia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
mgr inż. arch. Jacek Jabłoński
KIEROWNIK
REFERATU ARCHITEKTURY-WRZESZCZ
(podpis elektroniczny)