Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV, dla zasilania podstawowego i drugostronnego Komisariatu Policji przy ul. Orfeusza w Gdańsku.

A
A

O B W I E S Z C Z E N I E

          Stosownie do art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

zawiadamiam, że

z wniosku Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanej przez Łukasza Golińskiego Amper4u z siedzibą w Gdańsku przy ul. Płockiej 14/36 z dnia 27 lutego 2020 r. nr rejestru RPW/96114/2020, uzupełnionego w dniu 09 marca 2010 r. pismem nr rejestru RPW/111288/2020, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV, dla zasilania podstawowego i drugostronnego Komisariatu Policji usytuowanego na dz. nr 1171/25 obr. 001 przy ul. Orfeusza w Gdańsku – w odcinkach mieszczących się w granicach dz. nr: 1248/22, 1246/65, 1171/15 i 1171/24 obr. 001 położonych wzdłuż i w granicach pasa drogowego ul. Orfeusza w Gdańsku.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty.

Pouczenie:

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 26 marca 2020 r.

Liliana Woźniak (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Wrzeszcz