Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku położonym w Gdańsku przy ul. Tysiąclecia 25 A,B.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Stosownie do art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zmianami),


Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że w dniu 29.01.2019r. wydano decyzję nr WUiA.IV.6733.95-9.2018.2019.BM.275707 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku położonym w Gdańsku przy ul. Tysiąclecia 25 A,B, działki nr 410 i 409 obręb 15.


Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miejskim, w pokoju 438 w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w środy w godz. 8.00-17.00, czwartki w godz. 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz piątki w godz. 8.00-15.00.

Od tej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj od dnia 11.02.2019r.
Barbara Mosakowska-Kalica (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury