PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zawiadomienie o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej nr WUiA-V.6740.1299-4.2020.IG.346798 z dnia 16 grudnia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku”

A
A

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust. 3 w związku z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)

zawiadamiam,

że w dniu 23 grudnia 2021 r. po rozpatrzeniu wniosku Pani Teresy Pietruch zam. w Gdańsku, z dnia 18 sierpnia 2021 r., nr rejestru RPW/301634/2021, uzupełnionego w dniu 15 września 2021 r. pismem nr rejestru RPW/337877/2021, wydana została decyzja nr WUiA-V.6740.1299-10.2021.LW.301634 o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej nr WUiA-V.6740.1299-4.2020.IG.346798 z dnia 16 grudnia 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku”

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że informację o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod nr 58 323 64 58, ewentualne wnioski i zastrzeżenia można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 12 stycznia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
mgr inż. arch. Jacek Jabłoński
KIEROWNIK
REFERATU ARCHITEKTURY-WRZESZCZ
(podpis elektroniczny)