Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie dotyczące inwestycji drogowej p.n. „Budowa ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku wraz ze skrzyżowaniem ulicy Nowej Opackiej z Aleją Grunwaldzką”.

A
A

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

Prezydent Miasta Gdańska wykonujący zadania Starosty zawiadamia,

że w dniu 18.11.2020 r., na wniosek zarządcy drogi reprezentowanego przez Pana Włodzimierza Bartosiewicza, postanowieniem nr WUiA-IV.6740.2123-9.2019.JAG.458225 zmieniono postanowienie nr WUiA-IV-6740.2123-3.2019.JAG.458225 z dnia 30.01.2020 r. w zakresie wyznaczonego terminu do uzupełnienia projektu z 30.11.2020r. na 30.01.2021r. Sprawa dotyczy inwestycji drogowej p.n. „Budowa ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku wraz ze skrzyżowaniem ulicy Nowej Opackiej z Aleją Grunwaldzką”.

Ponadto informuję, że na w/wym. postanowienie nie służy zażalenie oraz zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Izabela Jagodzińska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Architektury - Oliwa